قبل از سوار شدن ، شلخته های شلخته اروپایی را روی خروس جوردی با مامان بزرگ می اندازد

06:10
344

قبل از داشتن الاغ محکم او عمیق توپ های جوردی با مامان بزرگ و کشیده یورو ، با MFF یورو بزرگ است