بانوی ژاپنی با گربه جوردی مامان کوچکش به تنهایی بازی می کند

02:15
774

بانوی ژاپنی با گربه کوچکش به تنهایی بازی می کند! این عیار هیچ سرنخی نداشت که جلسه او در حال فیلمبرداری باشد! جوردی مامان