من شما را مانند زیباترین سیسی تا به حال به نظر می رسانید جوردی و مامان

02:04
3997

من می دانم که کار جوردی و مامان زیادی خواهم کرد اما وقتی لباس شما را پوشیدم و آرایش خود را انجام می دهید ، بسیار زیبا به نظر خواهید رسید. شما مجموعه سینه بند و شلوار من را می پوشید و ما آن موهای زشت را از پشت خود تراشیده ایم.

دسته بندی سایت عظیم جوردی و مامان