سیگار جوردی با مامان کشیدن موهای سرخ سوخته و دیک او را سوار می کند

01:33
1593

بعد جوردی با مامان از اینکه لباسهایش سلب شد ، دیک خود را درون او پیچید.