مادر جوردی با مامان اژدها

04:57
337

سارا واندا در نقش دنریس تارگریین جوردی با مامان